היוון קצבת נפגע עבודה הינו תביעה למענק עבודה לנכה עבודה, שנכותו אינו פחותה מ20% נכות ( נכה עבודה מעל ל19% נכות מקבל קצבה לכל אורך ימיו).

ע"פ חוק הביטוח הלאומי סעיף 113,  נפגע בעבודה שדרגת הנכות שלו הנה יציבה רשאי להגיש תביעת היוון קצבת נפגע עבודה ,

באופן מלא או חלקי, וזה לשון הסעיף:

(א)  "נכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ 20% ולדעת המוסד יש לו- הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסה כאמור,

רשאי המוסד בהסכמת נכה העבודה לשלם לו מענק במקום קצבה.

(ב): הסכים המוסד לשלם לנכה עבודה מענק לפי סעיף זה בתנאי שהמענק ישמש לו להשגת מקור פרנסה,

ולדעת המוסד קיים צורך בפיקוח על הוצאת הכסף, רשאי בית הדין לעבודה, לפי בקשתו של המוסד,

למנות אדם שלידיו יינתן המענק, כולו או מקצתו, וליתן לאותו אדם הוראות בדבר השימוש במענק".

כחלק ממחויבות המל"ל כגוף האמון על הביטחון הסוציאלי של האזרח מחויבות המוסד הינה לתשלום קצבת נכות חודשית,

שנועדה להבטיח לנפגע עבודה בטחון כלכלי לכל חייו ולאפשר לשמור על רמת הכנסה דומה לזו שהייתה ערב הפגיעה ולאפשר מענה לצרכים ולהוצאות שנוצרו עקב הנכות.

הכלל הוא תשלום קצבה והיוצא מן הכלל הוא מתן היוון:

ע"פ לשון החוק, המוסד אינו חייב להוון כל קצבה, אלא "רשאי"  ועל כן קבע המוסד מספר תנאים להיוון,

שיהווה בעיקר למטרות שיקומיות ובסכומים שיבטיחו את תכלית קצבת נכות מעבודה.

כמה אפשר להוון מהקצבה:

נפגע עבודה רשאי לתבוע היוון חלקי, עד 25% מהקצבה ועד לגיל פרישה,
גיל הזכאות המותנה לקצבת זקנה ו/או היוון תקופתי חלקי או מלא לתקופה של עד 5 שנים,
כשבתום התקופה המבוקשת תחודש קצבתו במלואה.

התנאים להיוון הקצבה:

 1. דרגת הנכות בגינה מקבל התובע קצבה חודשית הינה לצמיתה.
 2. אין למוסד כוונה לבדיקה מחדש של דרגת הנכות שנקבעה.
 3. מטרת ההיוון הינה שיקומית.
 4. לתובע הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו – מכיוון שמדובר בקצבה אישית של התובע,
  יש לדאוג לביטחונו המקסימלי וזאת על מנת שלא יישאר ללא הכנסה בעתיד,
  על כן בדיקת ההכנסה תתייחס להכנסותיו האישיות בלבד של התובע, כמו שכר עבודה אך קצבאות כמו ניידות,
  שר"מ ואבטלה לא יילקחו בחשבון כהכנסה (מכיוון שמדובר בקצבאות קצרות מועד), כמובן שהכנסת בן/בת הזוג לא תילקח בחשבון כאשר נבדקת הכנסתו הקבועה של התובע,
  קיים הבדל בין שכירים לעצמאים, כאשר שכיר חייב להראות פרק עבודה מינימלי של 12 חודשים (על מנת להראות יציבות בהכנסה)
  ואילו עצמאי חייב להציג שומה עדכנית ואין להסתמך בדו"ח רווח והפסד וכן להראות התאמה בין מסמכיו לבין הכנסתו.
  בנוסף כאשר תיבדק הכנסתו המספקת של התובע,
  יש להראות כי הכנסתו של התובע לא תפחת מגובה ההכנסה הנדרשת לפי לוח ט המופיע בתקנות המוסד.
 5. לתובע סיכוי מבוסס להכנסה מעבר לקצבה.
 6. נלקחו בחשבון סיכונים עתידיים

היוון במקרה של מעבר לגיל פרישה:

נפגע עבודה המקבל קצבת נכות מעבודה, המגיע לגיל פרישה המזכה אותו- בקבלת קצבת אזרח ותיק (זקנה) או בהגיעו לגיל המוחלט המזכה בקבלת קצבת זקנה ללא תלות ברמת- הכנסותיו מעבודה זכאי לקבל רק קצבה אחת מביניהן ,
זאת מאחר ואין כפל גמלאות.
על כן, עליו לבחור בין קצבת נכות מעבודה לבין קצבת אזרח ותיק,
הבחירה הינה חד פעמית ותעשה אך ורק בהגיע התובע לגיל הרלוונטי לבחירה מותנה או מוחלט.
לנפגע עבודה המגיש תביעה לקצבת זקנה וזו אושרה לו, נשלח מכתב בחירה ממחלקת נפגעי עבודה,
והוא נדרש לבחור בחירה חד פעמית בין קצבת זקנה לקצבת נכות מעבודה, וזאת תוך חודש מיום קבלת מכתב הבחירה.

תביעה להיוון של עובד זר/תושב הרשות הפלסטינית:

עובד זר/עובד הרשות הפלסטינית שהוכר כנכה עבודה אינו זכאי לקצבת זקנה ולכן חישוב ההיוון לגביו יהיה לכל "אורך החיים"
ונעשה על ידי האקטואר ולא לפי הטבלאות.
עובד זר/עובד הרשות הפלסטינית שהוכר כנכה עבודה ותובע היוון,
זכאי להיוון מלא או חלקי בהתאם לבקשתו ועמידתו בתנאים מסוימים כמו: חו"ד של רופא המוסד המאשרת כי מצבו של התובע יציב או אם יש/אין עילת שיבוב.
מאחר ואין אפשרות מעשית לבדוק מטרות שיקומיות להיוון בארץ מולדתו של התובע,
או לאמת הכנסות נוספות של התובע, ניתן לאשר היוון על סמך התביעה בלבד.

משרדנו מתמחה בתביעות מול הביטוח הלאומי, ובפרט בתחום מיצוי זכויות נפגעי עבודה, מומלץ לפני כל תביעה מול הביטוח הלאומי להתייעץ וזאת על מנת למצות זכויות באופן מלא.

יוסי חדד, עו"ד

לקבלת שירותי המשרד השונים לחץ כאן, לפרטים ומידע נוסף בנושא פגיעה בעבודה לחץ כאן.